Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022
Google search engine
HomeĐô ThịMột số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng...

Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng lập quy hoạch

Quy hoạch Thủ đô gắn với phát triển kinh tế - xã hội.  Ảnh: Trung Nguyenên
Quy hoạch thủ đô gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội. Ảnh: Trung Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị quyết số 64 / NQ-CP ngày 06/5/2022 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật.

Về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bám sát các quy định của Luật Quy hoạch, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. , Chương trình giám sát tối cao của Quốc hội và các nghị quyết của Chính phủ, kết luận của Thường vụ Chính phủ, chỉ thị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành ( Báo cáo).

Báo cáo đã cơ bản đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan kết quả thực hiện, những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thi hành Luật Quy hoạch và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn. những khó khăn, vướng mắc.

Chính phủ đã thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao với nhiều ý kiến ​​xác đáng, chất lượng, nhất là những vấn đề còn khó, vướng mắc cần kiến ​​nghị Quốc hội xem xét, giải quyết để bảo đảm tiến độ. và nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch. Trong thời gian chờ đánh giá toàn diện để kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, thống nhất kiến ​​nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết để kịp thời điều chỉnh, xử lý những vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Quy hoạch. Kế hoạch trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV viết tắt gồm các nội dung sau:

Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch

a) Cho phép lập đồng thời các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất; Quy hoạch được lập và thẩm định trước sẽ được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có nội dung không phù hợp thì phải điều chỉnh quy hoạch cấp dưới theo quy hoạch cấp trên, bảo đảm thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

b- Cho phép điều chỉnh tiến độ quy hoạch, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt vào năm 2022 đối với các quy hoạch cấp quốc gia, tạo thuận lợi cho hoạt động, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Cơ bản hoàn thành các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia vào năm 2023.

c) Cho phép các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 tiếp tục thực hiện, kéo dài thời gian và điều chỉnh nội dung theo quy định. các quy định của pháp luật có liên quan trước thời điểm Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội cho đến khi quyết định các quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh giai đoạn 2021-2030. quy định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch; xem xét, lồng ghép các nội dung liên quan để đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030.

d) Cho phép Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu để xây dựng quy định. quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu. Việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. pháp luật. Trường hợp không áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc không lựa chọn được nhà thầu thì người có thẩm quyền quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu khác để lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

đ) Cho phép sử dụng vốn chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật. , chuyên ngành chưa được bố trí vốn. Được huy động và sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa, bảo đảm theo đúng quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch của Luật Quy hoạch.

e- Nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia xác định định hướng phân bố và tổ chức không gian của các hoạt động kinh tế – xã hội; định hướng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế và có tính chiến lược liên vùng trên phạm vi lãnh thổ, bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, trời. Chưa thực hiện điểm n khoản 2 Điều 22 Luật Quy hoạch về danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện.

g) Việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 trong trường hợp quy hoạch cấp dưới được phê duyệt trước nhưng có nội dung không phù hợp với quy hoạch cấp trên thì thực hiện theo quy định tại Điều này. Án Lệnh. theo hướng xóa bỏ nhiệm vụ quy hoạch và giảm một số thủ tục điều chỉnh quy hoạch.

h) Giao Chính phủ nghiên cứu quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch để bảo đảm tính độc lập, trên cơ sở tăng cường trách nhiệm của các cấp, rút ​​ngắn thủ tục hành chính. không gây phiền hà, phát sinh chi phí, phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

i) Giao Chính phủ đánh giá tác động của việc bãi bỏ quy hoạch đối với đầu tư, phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, xác định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất và tiêu dùng. theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; nghiên cứu khôi phục các quy hoạch sản phẩm cần thiết, chiến lược, đảm bảo không trái với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 37/2019 / NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật. về Lập kế hoạch; Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 148/2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch giai đoạn 2021-2030.

Các bộ đã nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch còn mâu thuẫn, chồng chéo để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng quy hoạch. lập kế hoạch; khẩn trương rà soát, nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn chuyên ngành về quy hoạch.

Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, thống nhất công nghệ, định dạng dữ liệu quy hoạch, cập nhật, chia sẻ thông tin bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quy hoạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Quốc hội hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 3 về một số giải pháp. các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch.

Các giải pháp dài hạn

Tổng kết tình hình thi hành Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và các luật, pháp lệnh có liên quan để kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch sau khi được sửa đổi, bổ sung.

Về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ; Theo dự án Luật Đường bộ, Nghị quyết cho biết, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an và kết quả lấy ý kiến ​​thành viên Chính phủ ngày 16/4/2022, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì. và phối hợp với các cơ quan liên quan. liên quan đến việc dự thảo tờ trình về những nội dung chủ yếu của dự án Luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Tờ trình về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ để Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, trình Bộ Chính trị cho ý kiến ​​chỉ đạo.

Nguồn: https://dothi247.net
Danh mục: Đô Thị

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments